Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolhydrater för parenteral nutrition

Klassificering: 1

Preparat: Glucos Baxter, Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, Glucos Baxter 50 mg/ml buffrad, Glucos Baxter Viaflo, Glucos Fresenius Kabi, Glucos Fresenius Kabi 50 mg/ml buffrad, Glucos. B. Braun, Glukos APL, Glukos Braun 25 mg/ml buffrad, Glukos Braun 50 mg/ml buffrad, Glukos Fresenius Kabi, Rehydrex® med glucos 25 mg/ml

ATC kod: B05BA03

Substanser: glukos, glukosmonohydrat, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumklorid

Bedömning

Glukoslösningar för parenteral nutrition kan utan risk användas under graviditet. Hyperglukemi och reaktiv hypoglukemi efter abrupt avbrytande av infusion skall undvikas

Bakgrund

Dessa lösningar innehåller glukos , vilket inte kan verka fosterskadande i normala koncentrationer. Användning av större mängd elektrolytfria lösningar kan dock ge skadlig hyponatremi hos mor och foster. Inga epidemiologiska studier över användning under graviditet finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 10 barn, vars mödrar uppgivit att de fått glukoslösning i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Sannolikt har dock betydligt fler gravida erhållit ”dropp” inom slutenvården i samband med olika tillstånd och ingrepp.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.