Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolkicin

Klassificering: 2

Preparat: Colchicina Seid, Colchicine, Colchicine Opocalcium, Colchicine Tablets BP 500 mcg, Colchimex, Colrefuz, Kolkicin 2care4, Kolkicin APL, Kolkicin Ebb, Kolkicin Medartuum, Kolkicin Tiofarma

ATC kod: M04AC01

Substanser: kolkicin

Bedömning

Användning av kolkicin under tidig graviditet bör om möjligt undvikas eftersom en risk för fosterskada inte kan uteslutas. Om exponering skett är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. Vidare fosterdiagnostik kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Kolkicin har cytostatisk effekt med specifik påverkan på spindelmekanismen vid celldelning, vilket dels skulle kunna skada snabbväxande fosterceller, dels kunna ge upphov till kromosomstörningar vid könscellsbildningen. I djurförsök finns klara belägg för teratogena egenskaper. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.

I en brasiliansk studie av 54 föräldrar till barn med Downs syndrom befanns två ha använt kolkicin strax före eller under graviditeten. Det kan givetvis vara en tillfällighet men kan ge anledning till eftertanke. Det största materialet över kolkicinanvändning under graviditet kommer från Israel och omfattar 130 exponeringar under första trimestern. Någon säker ökning av frekvensen avvikelser bland de födda barnen kunde inte ses.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder angivit användning av kolkicin i tidig graviditet.

Uppfattningen om huruvida en kromosomundersökning är motiverad eller inte går isär i litteraturen.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ben-Chetrit E, Levy M. Reproductive system in familial Mediterranean fever: an overview. Ann Rheum Dis 2003;62:916-919. PubMed
  2. Ben-Chetrit E, Berkun Y, Ben-Chetrit E, Ben-Chetrit A The outcome of pregnancy in the wives of men with familial mediterranean fever treated with colchicine. Semin Arthritis Rheum 2004;34:549-52. PubMed
  3. Ben-Chetrit E, Ben-Chetrit A, Berkun Y, Ben-Chetrit E. Pregnancy outcomes in women with familial Mediterranean fever receiving Colchicine: Is amniocentesis justified?. Arthrtis Care and Research 2010;62; 143-148. 2010. PubMed
  4. Rabinovitch O.Zemer D. Kukia E. Sohar E. Mashiach S. Colchicine treatment in conception and pregnancy: two hundred thirty-one pregnancies in patients with familial Mediterranean fever. Am J Reprod Immunol 1992;28:245-6. PubMed
  5. Ferreira NR. Frota-Pessoa O. Trisomy after colchicine treatment. Lancet 1969;1:1161-2. PubMed
  6. Mijatovic V, Hompes PGA, Wouters MGAJ. Familial Mediterranean fever and its implications for fertility and pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003;108:171-176. PubMed
  7. Berkenstadt M, Weisz B, Cuckle H, Di-Castro M, Guetta E, Barkai G. Chromosomal abnormalities and birth defects among couples with colchicine treated familial Mediterranean fever. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1513-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.