Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Koriongonadotropin

Klassificering: 2

Preparat: Brevactid, Gonasi HP, Ovitrelle, Ovitrelle®, Pregnyl®

ATC kod: G03GA01, G03GA08

Substanser: koriongonadotropin, koriongonadotropin alfa, humant rekombinant

Bedömning

Graviditeter som uppstått efter stimulering med koriongonadotropin, innebär inte för barnet någon praktiskt betydelsefull risk för missbildning. Den förhöjda frekvensen av flerbörd är av större betydelse med ökad risk för tidig födsel och eventuellt senare sekvele.

Bakgrund

Koriongonadotropin används hos kvinnor vid infertilitet och exponering under graviditet är därför inte aktuell. Däremot kan man tänka sig att graviditeter som startat efter gonadotropinstimulering skulle kunna innebära risker för barnet. Den mest uttalade risken utgöres av superovulation med uppkomst av flerbörd och därmed förenade problem.

Någon orsak att tro att behandlingen i sig skulle öka risken för en missbildning hos barnet finns inte. Däremot ingår den ofta i behandling med assisterad befruktning och en liten överrisk för vissa missbildningar kan då förekomma, dock så liten att den praktiska betydelsen i det enstaka fallet är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1025 barn (varav 152 i flerbörd, 15%) vars mödrar angivit att de behandlats med koriongonadotropin. Frekvensen missbildningar är förhöjd – 35 fall (3,4%) mot 20 förväntade (2,1%). Tre barn hade Downs syndrom. Andelen barn med hjärtfel var klart förhöjd: 14 barn hade hjärtfel mot 7-8 förväntade: 9 barn hade ventrikelseptumdefekt (3-4 förväntade) varav ett också hade läppgomspalt och ett annat hade en mitralisstenos, två barn hade förmakseptumdefekt varav ett med en lungartärsmissbildning, ett barn hade pulmonalisstenos, och två hade ett ospecificerat hjärtfel.

Totalt var 137 barn (13%) för tidigt födda (bland enkelbörderna 9%) och 106 (10%) hade låg födelsevikt (bland enkelbörderna 5%).

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källen B, Olausson PO, Nygren KG. Neonatal outcome in pregnancies from ovarian stimulation. Obstet Gynecol 2002;100:414-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.