Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lansoprazol

Klassificering: 1

Preparat: Lansoprazol Actavis, Lansoprazol Arrow, Lansoprazol Bluefish, Lansoprazol Krka, Lansoprazol Medical Valley, Lansoprazol Mylan, Lansoprazol Pensa, Lansoprazol ratiopharm, Lansoprazol Stada, Lansoprazol SUN, Lansoprazol Teva, Lanzo, Limpidex, Nixacid, Zoton

ATC kod: A02BC03

Substanser: lansoprazol

Bedömning

Lansoprazol kan användas under graviditet utan ökad risk för fosterskador. De data som finns för lansoprazol visar ingen riskökning. Dessutom finns betryggande erfarenhet av den liknande substansen omeprazol under graviditet, utan negativ påverkan på fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Det finns relativt stor erfarenhet av behandling med lansoprazol under graviditet, då 995 exponerade barn finns rapporterade till det svenska Medicinska födelseregistret. Av dessa hade 21 barn någon missbildningsdiagnos (2,2%), vilket är en helt normal frekvens (20-21 förväntade, 2,1%). Ingen grupp av missbildningar föreföll överrepresenterad. Vidare finns mer än 12 000 exponeringar för den nära besläktade substansen omeprazol utan att några negativa effekter på fosterutvecklingen har setts.

I publicerad litteratur är uppgifterna om exponering för lansoprazol mer begränsade medan det även här finns mer data för omeprazol [1-7]. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av olika protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8].

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705. PubMed
  2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23. PubMed
  3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75. PubMed
  4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8. PubMed
  5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81. PubMed
  7. Lalkin A, Loebstein R, Addis A, Ramezani-Namin F, Mastroiacovo P, Mazzone T et al. The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study. Am J Obstet Gynecol 1998;179:727-30. PubMed
  8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.