Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ledipasvir

Klassificering: 2

Preparat: Harvoni

ATC kod: J05AP51

Substanser: ledipasvir

Bedömning

Ledipasvir – som ingår i en fast kombination med sofosbuvir – bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Ingen negativ fosterpåverkan har setts av någon av substanserna i djurförsök. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt kombinationen i tidig graviditet.

Bakgrund

Ledipasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Djurförsök har inte visat någon negativ fosterpåverkan av ledipasvir eller sofosbuvir.

Uppdaterat: 2016-10-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Harvoni. Public Assessment Report 2014-09-25. https://goo.gl/PRjeHu

Författare: Katarina Wide, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter