Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leflunomid

Klassificering: 3

Preparat: Arava®, Leflunomid Bluefish, Leflunomide medac

ATC kod: L04AA13

Substanser: leflunomid

Bedömning

Behandling med leflunomid bör undvikas och byte till alternativ terapi övervägas. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Om exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning föras.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om leflunomid

Leflunomid är ett immunmodulerande medel som används vid aktiv reumatoid artrit. Det har en antiproliferativ aktivitet vilken ligger bakom faran för fosterskador [5]. Substansen har haft teratogena effekter i djurfösök [5]. Eliminationen är mycket långsam. Få uppgifter om användning av leflunomid under graviditet finns publicerade [6-8]. Ingen ökad risk för missbildningar sågs när graviditetsutfallet jämfördes mellan kvinnor som behandlats med leflunomid respektive andra läkemedel för behandling av reumatoid artrit [6]. I senare uppföljningar av ett tyskt respektive kanadensiskt material, konstaterades också att leflunomid inte verkade öka risken för missbildningar [7]. Tillgängliga studier är dock små med metodologiska brister och säkra slutsatser kan inte dras i nuläget. Leflunomid utsöndras mycket långsamt och det kan ta upp till två efter utsättning innan läkemedlet har eliminerats ur kroppen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för leflunomid.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för leflunomid var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Brent RL. Teratogen update: Reproductive risks of leflunomide (Arava); a pyrimidine synthesis inhibitor: Counceling women taking leflunomide before or during pregnancy and men taking leflunomide who are contemplating fathering a child. Teratology 2001;63:106-12. PubMed
  6. Chambers CD, Johnson DL, Robinson LK, Braddock SR, Xu R, Lopez-Jimenez J, et al. Birth outcomes in women who have taken leflunomide during pregnancy. Arthritis Rheum 2010;62:1494-503. PubMed
  7. Weber-Schoendorfer C, Beck E, Tissen-Diabaté T, Schaefer C. Leflunomide - A human teratogen? A still not answered question An evaluation of the German Embryotox pharmacovigilance database. Reprod Toxicol. 2017;71:101-107. PubMed
  8. Bérard A, Zhao JP, Shui I, Colilla S. Leflunomide use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. Ann Rheum Dis. 2018;77(4):500-509. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.