Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levofloxacin – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Levofloxacin, Levofloxacin Bluefish, Levofloxacin Krka, Levofloxacin Mylan, Levofloxacin Orion, Quinsair, Tavanic, Tavanic®

ATC kod: J01MA12

Substanser: levofloxacin, levofloxacinhemihydrat

Bedömning

Det förefaller som om fluorokinoloner utan risk kan användas under graviditet men avsaknad av erfarenheter just med levofloxacin manar till försiktighet i tidig graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för fluorokinoloner

Ett smärre antal arbeten finns publicerade, som studerat graviditetsutfallet efter användning av fluorokinoloner i tidig graviditet utan att kunna påvisa någon teratogen effekt [1-4]. Inte heller någon annan typ av negativ fosterpåverkan har påvisats, men tillgängliga data är begränsade [4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 093 barn, vars mödrar rapporterat användning av något fluorokinolonpreparat i tidig graviditet. Av barnen hade 24 (2,2%) någon missbildningsdiagnos mot 23 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var klart överrepresenterad, men andelen barn med missbildningar kring njurar eller urinvägar var möjligtvis något förhöjd: 5 mot 2 förväntade (av dessa hade 3 hydronefros). Övriga missbildningar förekom i ungefär förväntad frekvens.

Specifikt om levofloxacin

Fem kvinnor har rapporterat användning av levofloxacin tabletter till födelseregistret. Deras barn hade ingen missbildningsdiagnos.

Levofloxacin förekommer också i ögondroppar, se detta dokument.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen fluorokinoloner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för levofloxacin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Padberg S, Wacker E, Meister R, Panse M, Weber-Schoendorfer C, Oppermann M et al. Observational cohort study of pregnancy outcome after first-trimester exposure to fluoroquinolones. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:4392-8. PubMed
  2. Bar-Oz B, Moretti ME, Boskovic R, O'Brien L, Koren G. The safety of quinolones--a meta-analysis of pregnancy outcomes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;143(2):75-8. PubMed
  3. Berkovitch M, Pastuszak A, Gazarian M et al. Safety of the new quinolones in pregnancy. Obstet Gynecol 1994;84:535-8. PubMed
  4. Yefet E, Schwartz N, Chazan B, Salim R, Romano S, Nachum Z. The safety of quinolones and fluoroquinolones in pregnancy: a meta-analysis. BJOG. 2018;125(9):1069-1076. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.