Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Levomepromazin

Klassificering: 2

Preparat: Levomepromazin, Levomepromazine Orion, Neurocil, Nozinan, Nozinan®

ATC kod: N05AA02

Substanser: levomepromazin, levomepromazinembonat, levomepromazinhydroklorid, levomepromazinmaleat

Bedömning

Någon risk för fosterskador vid behandling med fentiaziner, inklusive levomepromazin, i tidig graviditet tycks inte finnas. Erfarenheten är dock fortfarande begränsad.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen av levomepromazin hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Gemensamt för fentiaziner

Fentiaziner har satts i samband med en ökad risk för fosterskador när de används i tidig graviditet, men flera större studier har inte kunnat bekräfta detta. I en undersökning förekom 142 exponeringar och endast 6 barn hade någon form av missbildning, vilket var något lägre än förväntat.

I en svensk studie från 2008 kan man se en viss ökad risk för missbildningar efter exponering för fentiaziner, men ingen organspecifik. Ökningen är inte heller statiskt säkerställd, och baseras på relativt små tal.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, har även ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i en svensk studie. Sambandet var dock inte statistiskt säkerställt när man korrigerat för att fler kvinnor som använde neuroleptika var överviktiga före graviditeten.

I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 3 085 barn vars mödrar uppgivit användning av fentiazinpreparat i tidig graviditet. Av dessa hade 45 barn någon missbildningsdiagnos (1,5%), vilket är klart färre än det förväntade antalet (64, 2,1% förväntat). Det tycktes inte heller vara någon missbildningstyp som var överrepresenterad.

Inte heller kunde någon säkerställd ökning av prematuritet (210 mot 191 förväntade), lågviktighet (138 mot 135 förväntade) eller fall med låg Apgar (42 mot 45 förväntade) ses, trots att 141 av barnen var födda i flerbörd (mot 91 förväntade).

Specifikt om levomepromazin

Mödrar till 84 barn uppgav användning av levomepromazin i tidig graviditet. Två av barnen (1-2 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen hade hypospadi, det andra hade ventrikelseptumdefekt med förmaksseptumdefekt.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen fentiaziner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för levomepromazin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  2. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
  3. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  4. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting
  5. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
  6. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed
  7. Reis M, Källén B. Maternal use of antipsychotics in early pregnancy and delivery outcome. J Clin Psychopharmacol. 2008;28:279-88. PubMed
  8. Rumeau-Rouquette C, Goujard J, Huel G. Possible teratogenic effect of phenothiazines in human beings. Teratology 1977;15:57-64. PubMed
  9. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.