Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Litium

Klassificering: 2

Preparat: Carbolithium, Li-Liquid, Litarex, Litarex®, Lithionit®, Lithium Carbonate Capsules USP, Lithiumcarbonaat, Lithmax, Litiumkarbonat, Priadel Liquid, TERALITHE LP 400 mg

ATC kod: N05AN01

Substanser: litium, litiumcitrat, litiumkarbonat, litiumklorid, litiumsulfat, litiumsulfat, vattenfritt

Bedömning

Behandling med litium under graviditet bör skötas av specialist. Exponering i tidig graviditet kan leda till en något ökad risk för hjärtmissbildningar, sambandet är dock inte helt fastställt. Om exponering skett i tidig graviditet är en riktad ultraljudsundersökning motiverad.

Biverkningar hos nyfödda, bland annat hypotyreos, påverkan på hjärtat och stora urinmängder, har beskrivits när litium har använts under senare delen av graviditeten. Ansvarig barnläkare bör därför informeras om behandling med litium skett.

Bakgrund

Litium används som stämningsstabiliserande läkemedel vid bipolär sjukdom, främst för att förebygga skov av depression eller mani. Det används ibland också som behandling vid akut mani och vid unipolär depression. Litiumbehandling under graviditet bör skötas av en specialist. Obehandlad sjukdom under graviditet kan innebära allvarliga konsekvenser för såväl mor som barn [1, 2].

I flera decennier har den eventuella fosterskadande effekten av litium under graviditet debatterats och motsägelsefulla resultat har rapporterats. På 1970-talet kom rapporter om kraftigt ökad risk för hjärtmissbildningen Ebstein’s anomali [3]. Dessa resultat visade sig dock inte vara reproducerbara i senare, mer tillförlitliga studier. Ett flertal studier talar dock för att det föreligger en något ökad risk för hjärtmissbildningar relaterat till användning av litium i tidig graviditet [4-6] men andra har inte funnit något sådant samband [7, 8]. Begränsat antal litiumexponerade barn har dock varit ett gemensamt problem för merparten av dessa undersökningar, med undantag för en amerikansk studie som undersökte 663 spädbarn exponerade för litium och fann en nästan dubblerad risk för hjärtmissbildning [4].

Symptom hos nyfödda och långtidspåverkan

Den gravida kvinnan kan få biverkningar av litium, bland annat i form av hypotyreos och hjärt- eller njurpåverkan, vilket kan drabba fostret och det nyfödda barnet negativt [9]. Noggrann övervakning av den gravida kvinnan, inklusive monitorering av läkemedelsnivåer i blod, rekommenderas. Ett samband mellan litium och för tidig födsel har också beskrivits. En svensk studie som undersökte ett stort antal kvinnor med bipolär sjukdom med och utan stämningsstabiliserande läkemedel fann dock att sambandet snarast var relaterat till den bipolära sjukdomen i sig snarare än till ett specifikt läkemedel [8].

Nyfödda barn som under sen graviditet har exponerats för litium kan uppvisa symtom från ett flertal organsystem. Bland annat har låg muskeltonus, CNS-depression, njurpåverkan inklusive neonatal diabetes insipidus, hjärtpåverkan samt hypotyreos och struma beskrivits. Denna påverkan förefaller dock vara övergående. Effekterna torde till viss del vara relaterad till litiumkoncentrationen i den gravida kvinnas blod [10-14]. Ansvarig neonatolog/barnläkare bör, helst före förlossningen, informeras om behandlingen.

Det finns mycket begränsade data kring långtidseffekter för barn vars mödrar behandlats med litium under graviditet. En äldre studie rapporterar inga skillnader i psykomotorisk utveckling skattat av mödrar mellan litiumexponerade barn och deras icke exponerade syskon [15]. Två relativt nya, mindre studier som systematiskt undersökt barn till mödrar med litiumbehandling under graviditeten har inte heller funnit några säkra skillnader gällande neurologisk och kognitiv utveckling [16,17].

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 233 barn vars mödrar uppgivit användning av litium i tidig graviditet. Antalet barn med missbildning är något, men inte statistiskt säkerställt, förhöjt: sju barn (3,0%) mot 4-5 förväntade (2,1%). Ett barn hade ett hjärtfel, en ventrikelseptumdefekt. Två barn hade hypospadi, ett pes equinovarus, ett hade simhud mellan tår, ett hade en larynxmissbildning, och ett barn hade Downs syndrom. Med ledning av dessa data från det Medicinska födelseregistret kan man således inte säga att missbildningsrisken var signifikant förhöjd efter litiumanvändning i tidig graviditet. Dock var 21 barn (mot 14-15 förväntade) födda för tidigt.

Uppdaterat: 2017-12-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

 1. Gentile S. Lithium in pregnancy: the need to treat, the duty to ensure safety. Expert Opin Drug Saf. 2012;11:425-37. PubMed
 2. Viguera AC, Whitfield T, Baldessarini RJ, Newport DJ, Stowe Z, Reminick A et al. Risk of recurrence in women with bipolar disorder during pregnancy: prospective study of mood stabilizer discontinuation. Am J Psychiatry. 2007;164:1817-24; quiz 1923. PubMed
 3. Weinstein MR, Goldfield M. Cardiovascular malformations with lithium use during pregnancy. Am J Psychiatry. 1975;132:529-31. PubMed
 4. Patorno E, Huybrechts KF, Hernandez-Diaz S. Lithium Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Malformations. N Engl J Med. 2017;377:893-894. PubMed
 5. Källén B, Tandberg A. Lithium and pregnancy. A cohort study on manic-depressive women. Acta Psychiatr Scand 1983;68:134-9. PubMed
 6. Diav-Citrin O, Shechtman S, Tahover E, Finkel-Pekarsky V, Arnon J, Kennedy D et al. Pregnancy outcome following in utero exposure to lithium: a prospective, comparative, observational study. Am J Psychiatry. 2014;171:785-94. PubMed
 7. Jacobson SJ, Jones K, Johnson K et al. Prospective multicentre study of pregnancy outcome after lithium exposure during first trimester. Lancet 1992;339:530-3. PubMed
 8. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Andersen M, Kieler H. Risks of adverse pregnancy and birth outcomes in women treated or not treated with mood stabilisers for bipolar disorder: population based cohort study. BMJ. 2012;345:e7085. PubMed
 9. Korevaar TI, Muetzel R, Medici M, Chaker L, Jaddoe VW, de Rijke YB et al. Association of maternal thyroid function during early pregnancy with offspring IQ and brain morphology in childhood: a population-based prospective cohort study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016;4:35-43. PubMed
 10. Kozma C. Neonatal toxicity and transient neurodevelopmental deficits following prenatal exposure to lithium: Another clinical report and a review of the literature. Am J Med Genet A. 2005;132A:441-4. PubMed
 11. Frassetto F, Tourneur Martel F, Barjhoux CE, Villier C, Bot BL, Vincent F. Goiter in a newborn exposed to lithium in utero. Ann Pharmacother. 2002;36:1745-8. PubMed
 12. Pinelli JM, Symington AJ, Cunningham KA et al. Case report and review of the perinatal implications of maternal lithium use. Am J Obstet Gynecol 2002;187:245-9. PubMed
 13. Newport DJ, Viguera AC, Beach AJ, Ritchie JC, Cohen LS, Stowe ZN. Lithium placental passage and obstetrical outcome: implications for clinical management during late pregnancy. Am J Psychiatry. 2005;162:2162-70. PubMed
 14. Yacobi S, Ornoy A. Is lithium a real teratogen? What can we conclude from the prospective versus retrospective studies? A review. Isr J Psychiatry Relat Sci. 2008;45:95-106. PubMed
 15. Schou M. What happened later to the lithium babies? A follow-up study of children born without malformations. Acta Psychiatr Scand. 1976;54:193-7. PubMed
 16. van der Lugt NM, van de Maat JS, van Kamp IL, Knoppert-van der Klein EA, Hovens JG, Walther FJ. Fetal, neonatal and developmental outcomes of lithium-exposed pregnancies. Early Hum Dev. 2012;88:375-8. PubMed
 17. Forsberg L, Adler M, Römer Ek I, Ljungdahl M, Navér L, Gustafsson LL et al. Maternal mood disorders and lithium exposure in utero were not associated with poor cognitive development during childhood. Acta Paediatr. 2017;0:0. PubMed

Författare: Lisa Forsberg, Karin Källén

- för Region Stockholm.