Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Losartan

Klassificering: 2

Preparat: Cozaar, Cozaar Comp, Cozaar®, Cozaar® Comp, Cozaar® Comp Forte, Fortzaar Comp Forte, Forzaar Comp Forte, Klomentan, Klomentan Comp, Losamyl Comp, Losarstad, Losarstad Comp, Losartan Actavis, Losartan Aurobindo, Losartan Bluefish, Losartan Jubilant, Losartan Krka, Losartan Medical Valley, Losartan Mylan, Losartan Orifarm, Losartan Potassium, Losartan Ranbaxy, Losartan Sandoz, Losartan Teva, Losartan/Hydrochlorothiazide Aurobindo, Losartan/Hydrochlorothiazide Bluefish, Losartan/Hydrochlorothiazide Krka, Losartan/Hydrochlorothiazide Medical Valley, Losartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, Losartan/Hydroklortiazid Actavis, Losartan/hydroklortiazid Jubilant, Losartan/Hydroklortiazid Orifarm, Losatrix, Losatrix comp, Losatrix Comp, Losazid Comp, Losazid Comp Forte, Lostankal, Marozid, Tanlozid

ATC kod: C09CA01, C09DA01

Substanser: losartan, losartankalium

Bedömning

Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella individuella riskökningen förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.

Bakgrund

Gemensamt för angiotensin-II-antagonister

Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1]. Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1-3]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [4]. För de närbesläktade ACE-hämmarna har också en ökad risk för hjärtfel påvisats i vissa studier. Riskökningen har dock setts för flera typer av antihypertensiva läkemedel och är sannolikt inte specifik för substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet [5].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 225 barn vars mödrar uppgett användning av angiotensin II-antagonister i tidig graviditet. Fem barn (mot 4-5 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Två barn hade ventrikelseptumdefekter, och tre barn hade hydronefros.

Vidare var två barn dödfödda och 38 barn (17%) för tidigt födda mot förväntade 14 (6,2%). Andelen barn som var lätta för tiden var också klart förhöjd: 12 barn (5,3%) mot 6 förväntade (2,7%). En del av dessa effekter kan troligen tillskrivas grundsjukdomen.

Specifikt om losartan

Det fanns 62 barn som var exponerade för losartan. Ett barn hade en missbildning, en ventrikelseptumdefekt. Tolv barn (19%) var för tidigt födda, två barn dog intrauterint. Tolv barn var exponerade för kombinationen mellan losartan och hydroklorotiazid – inget av dessa barn hade någon missbildnignsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen angiotensin-II-antagonister är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för losartan var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-01-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13. PubMed
  3. Alwan S, Polifka JE, Friedman JM. Angiotensin II receptor antagonist treatment during pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005;73:123-30. PubMed
  4. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409. PubMed
  5. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.