Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Maravirok

Klassificering: 2

Preparat: CELSENTRI®

ATC kod: J05AX09

Substanser: maravirok

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditeten. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av maravirok. Studier på råtta och kanin har dock visat reproduktionstoxicitet vid hög exponering och erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad.

Bakgrund

Indikationen för maravirok är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Maravirok tillhör en ny substansgrupp och verkar genom att bindas till en receptor på cellytan där en viss typ av HIV-virus binds för att kunna penetrera in i cellen. Studier av maraviroks effektivitet och risker hos gravida pågår.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat att hon använt maravirok under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Perinatal HIV Guidelines Working Group. Public Health Service Task Force recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV-infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV transmission in the United States—November 2, 2007. http://www.aidsinfo.nih.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter