Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mekasermin

Klassificering: 2

Preparat: INCRELEX®

ATC kod: H01AC03

Substanser: mekasermin

Bedömning

Inga publicerade rapporter finns om mekasermin under graviditet hos människa. Ofullständiga djurexperimentella data talar inte för någon teratogenicitet. Molekylen är stor och borde inte passera placenta. Mekasermin kan dock ge upphov till hypoglykemi vilket kan skada fostret. Behandling av fertila tonåringar bör förbehållas specialist i barnendokrinologi och innefatta adekvat graviditetsprofylax. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Mekasermin är en rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), som framställts med DNA-teknik. Den hämmar hepatisk glukosproduktion, stimulerar perifert glukosutnyttjande och kan därför orsaka hypoglykemi. Indikationen är långtidsbehandling vid tillväxtsstörningar hos barn och ungdomar med svår primär IGF-1-brist. Mekasermin bör inte användas till patienter med slutna tillväxtzoner i epifyserna.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat att hon använt mekarsermin under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter