Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Melfalan

Klassificering: 3

Preparat: Alkeran, Alkéran, Alkeran Aspen, Alkeran Aspen Pharma Schweiz GmbH, Alkeran Aspen Pharmacare Australia, Alkeran®, Megval, Melfalan SUN

ATC kod: L01AA03

Substanser: melfalan, melfalanhydroklorid

Bedömning

Behandling under första trimestern med melfalan vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med melfalan är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Melfalan är en alkylerare som används vid maligniteter. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Behandling med andra alkylerare innebär dock en risk för fosterskada och detta är rimligen också sant för melfalan.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för melfalan.

Melfalan kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på melfalan vid spermacellsbildningen (ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med melfalan kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.