Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mepolizumab

Klassificering: 2

Preparat: Nucala

ATC kod: R03DX09

Substanser: mepolizumab

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Om möjligt, bör dock mepolizumab undvikas, då erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del.

Bakgrund

Astma ska behandlas adekvat under graviditeten, då försämring av sjukdomen ökar risken för graviditetskomplikationer [1-2].

Mepolizumab är en monoklonal IgG-antikropp som binder till interleukin-5, vilket hämmar produktion och överlevnad av eosinofiler. Läkemedlet ges subkutant som tilläggsbehandling vid svår eosinofil astma [3].

Erfarenhet av användning under graviditet saknas till stor del. Mepolizumab har en lång halveringstid och passerar sannolikt placentabarriären. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske som följd av läkemedlets inverkan på immunförsvaret. Exponering under graviditet bör därför, om möjligt, undvikas. I djurförsök har inga negativa effekter setts med mepolizumab [3].

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  2. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  3. EMA. Nucala. Public Assessment Report 2015-09-24. https://goo.gl/PE3YO6

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter