Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metenamin

Klassificering: 1

Preparat: Hiprex®, Methenamine hippurate EQL Pharma

ATC kod: J01XX05

Substanser: metenamin, metenaminhippurat

Bedömning

Metenamin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Några epidemiologiska studier över användning av metenamin under graviditet finns inte. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 394 barn vars mödrar rapporterat användning av metenamin i tidig graviditet. Nio barn hade någon missbildning, vilket överensstämmer med det förväntade antalet (8-9 förväntat). Missbildningsfrekvensen var således normal, och det fanns inte heller någon typ av missbildning som föreföll överrepresenterad.

Däremot sågs en förhöjd frekvens av barn födda i flerbörd (19 mot 11-12 förväntade). Detta samband beror med all säkerhet på det underliggande sjukdomstillståndet.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.