Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin

Klassificering: 2

Preparat: Avandamet®, Competact, Eucreas®, Glucophage, Glucophage SR, Glucophage SR 1000 mg prolonged, Janumet®, Jentadueto, Komboglyze, Metformin Actavis, Metformin Amneal, Metformin Aurobindo, Metformin Bluefish, Metformin Ebb, Metformin EQL, Metformin EQL Pharma, Metformin Hexal, Metformin Hydrochloride, Metformin Meda, Metformin Mylan, Metformin Orifarm, Metformin Sandoz, Metformin STADA, Metformin Teva, Metformin Vitabalans, Mitforgen, Pleiamide, Synjardy, Velmetia®, Vokanamet, Xigduo

ATC kod: A10BA02, A10BD02, A10BD03, A10BD05, A10BD07, A10BD08, A10BD10, A10BD11, A10BD15, A10BD16, A10BD20

Substanser: metformin, metforminhydroklorid

Bedömning

Diabetes typ 2 och gestationsdiabetes kan behandlas med metformin under graviditeten. Det är viktigt att läkemedelsbehandling av diabetes under graviditet sköts av en specialist.

Bakgrund

Perorala diabetesmedel används i ökande omfattning under graviditet. Det gäller särskilt metformin som ofta ges vid polycystiskt ovariellt syndrom men även glibenklamid. För övriga perorala diabetesmedel finns liten eller ingen erfarenhet av behandling under graviditet, varför de inte bör användas av gravida.

Perorala antidiabetika uppges kunna ge intrauterin hypoglykemi och vid behandling i slutet av graviditeten, neonatal hypoglykemi. Studier har dock inte visat någon ökad risk för fostret och det nyfödda barnet med metformin- eller glibenklamidbehandling jämfört med insulin, varken när det gäller fosterskador eller andra komplikationer. Enligt litteraturen kan däremot diabetes typ 2 i sig vara förenat med en ökad risk för fosterskador [1-9].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 883 barn vars mödrar uppgavs ha använt perorala diabetesmedel i tidig graviditet. Av barnen hade 26 (2,9%) en missbildningsdiagnos mot 18 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var således något ökad, framförallt var andelen barn med hjärt-kärlmissbildningar signifikant ökad (12 barn mot 6 förväntade). Det är sannolikt att den ökade risken för hjärt-kärlmissbildningar, åtminstone till stor del, beror på de gravida kvinnornas underliggande sjukdom och inte på medicineringen. I övrigt fanns det ingen speciell missbildningsgrupp som var signifikant överrepresenterad.

Andelen barn som var för tidigt födda var klart förhöjd (13,1% mot 6,2% förväntad) men hur mycket av denna effekt som beror på läkemedlet och inte på grundsjukdomen går inte att säkert fastställa.

Det finns 883 barn vars mödrar rapporterat användning av metformin i tidig graviditet, 26 barn hade en missbildningsdiagnos (2,9%) mot 18 förväntade (2,1%). Av dessa hade 12 barn någon hjärt/kärlmissbildning (6 förväntade), vilket är en klart förhöjd frekvens. Som framhållits tidigare, så är det troligt att det inte är läkemedlet utan sjukdomen i sig, kanske även tillsammans med samvarierande faktorer, som orsakat den förhöjda risken för hjärtfel.

Metformin ingår även tillsammans med pioglitazon i kombinationspreparatet Competact. Mödrar till fyra barn hade använt detta preparat. Ett av barnen hade en klumpfot.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Casey BM, Duryea EL, Abbassi-Ghanavati M, Tudela CM, Shivvers SA, McIntire DD et al. Glyburide in Women With Mild Gestational Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2015;126:303-9. PubMed
  2. Cassina M, Donà M, Di Gianantonio E, Litta P, Clementi M. First-trimester exposure to metformin and risk of birth defects: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2014;20:656-69. PubMed
  3. Moore LE, Clokey D, Rappaport VJ, Curet LB. Metformin compared with glyburide in gestational diabetes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010;115:55-9. PubMed
  4. Dhulkotia JS, Ola B, Fraser R, Farrell T. Oral hypoglycemic agents vs insulin in management of gestational diabetes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:457e1-9. PubMed
  5. Palomba S, Falbo A, Orio F, Zullo F. Effect of preconceptional metformin on abortion risk in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril. 2009;92:1646-58. PubMed
  6. Tso LO, Costello MF, Albuquerque LE, Andriolo RB, Freitas V. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2009;:CD006105. PubMed
  7. Glueck CJ, Goldenberg N, Pranikoff J, Loftspring M, Sieve L, Wang P. Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndrome who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:1323-30. PubMed
  8. Towner D, Kjos SL, Leung B, Montoro MM, Xiang A, Mestman JH, Buchanan TA. Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446–51. PubMed
  9. Sterne J. Antidiabetic drugs and teratogenicity. Lancet 1963;338:1165.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.