Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoklopramid

Klassificering: 2

Preparat: MCP Hexal, MCP-ratiopharm SF, Metoclopramide Accord, Metoclopramide Orifarm, Metoclopramide Orion, Metoklopramid Alternova, Migpriv, Primperan, Primperan 10, Primperan®

ATC kod: A03FA01, N02BA51

Substanser: metoklopramid, metoklopramidhydroklorid, vattenfri, metoklopramidhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Försiktighet tillråds vid användning under senare delen av graviditeten och speciellt sista trimestern, även om skadliga effekter inte har dokumenterats för preparatet. Teoretiskt skulle dock metoklopramid kunna ge upphov till bland annat övergående utsättningssymptom. Användning av metoklopramid i tidig graviditet tycks inte vara förenad med någon ökad risk för fosterskador.

Bakgrund

Metoklopramid används i tidig graviditet bland annat vid graviditetsillamående [1,2]. I kombination med acetylsalicylsyra ingår det i ett preparat använt som migränmedel (Migpriv). Metoklopramid har samma verkningsmekanism och biverkningsprofil som neuroleptika. Det är visat att exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter [3,4]. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 4842 barn vars mödrar uppgivit användning av preparat innehållande enbart metoklopramid i tidig graviditet. Det finns 92 barn som hade någon missbildningsdiagnos (1,9%) mot 69-70 förväntade. Således var missbildningsfrekvensen helt normal. Man ser en klart ökad frekvens av barn födda i flerbörder (4,9%, mot 2,9% förväntade), och en högre andel födda flickor (könskvot 0,86), båda är förenade med ökad förekomst av graviditetsillamående.

Mödrar till 7140 barn uppgav användning av ett kombinationspreparat med metoklopramid och acetylcalisylsyra. Av dessa barn hade 148 en missbildningsdiagnos (2,1%) mot 148 förväntade, vilket alltså även det är en normal frekvens. Ingen speciell typ av missbildning föreföll vara överrepresenterad. Här sågs ingen överrepresentation av flerbörder (2,7%) eller en avvikande könskvot (1,04). Se också dokumentet om acetylsalicylsyra.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Berkovitch M, Mazzota P, Greenberg R, Elbirt D, Addis A, Schuler-Faccini L et al. Metoclopramide for nausea and vomiting of pregnancy: a prospective multicenter international study. Am J Perinatol. 2002;19:311-6. PubMed
  3. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  4. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.