Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metoxipolyetylenglykol-epoetin beta

Klassificering: 2

Preparat: MIRCERA®

ATC kod: B03XA03

Substanser: metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta

Bedömning

Det saknas erfarenhet av användning av metoxipolyetylenglykol-epoetin beta under graviditet, men troligtvis har inte substansen någon fosterskadande effekt. Om en kvinna i tidig graviditet behandlats med metoxipolyetylenglykol-epoetin beta, finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Metoxipolyetylenglykol-epoetin beta är rekombinant framställd epoetin beta kopplad till metoxypolyetylenglykol och är en aktivator av erytropoetinreceptorer. Indikationen är behandling av anemi associerad med kronisk njursjukdom. Medelmolekylvikten är ungefär 60 kDa och metoxipolyetylenglykol-epoetin beta torde inte kunna passera placentabarriären. En påverkan på fostret torde endast kunna ske indirekt genom en maternell påverkan eller biverkningar av preparatet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för metoxipolyetylenglykol-epoetin beta.

Uppdaterat: 2018-06-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter