Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mianserin

Klassificering: 2

Preparat: Mianserin 2care4, Mianserin Abboxia, Mianserin Ebb, Mianserin Mylan, Mianserin-neuraxpharm, Tolvon®

ATC kod: N06AX03

Substanser: mianserin, mianserinhydroklorid

Bedömning

Försiktighet med användning av mianserin under tidig graviditet kan rekommenderas, tills mer erfarenhet finns.

Medicinering under graviditeten med andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI, ökar risken för vissa neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologiska störningar. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna. Det är troligt att liknande effekter kan fås av mianserin.

Bakgrund

Det finns nu viss erfarenhet av mianserin under graviditet, men konklusiva studier saknas. Liksom med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI/SNRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå.

När det gäller eventuell påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det studier för mianserin. Flera mindre studier har dock följt upp fullgångna och underburna barn som exponerats för SSRI-preparat, utan att finna tecken på någon störning av utvecklingen under förskoletiden. I en studie fann man ingen skillnad jämfört med barn till obehandlade kvinnor med depression men en något lägre IQ och utvecklingsgrad jämfört med barn till icke deprimerade kvinnor.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 136 barn vars mödrar uppgivit användning av substansen i tidig graviditet. Ett barn (3 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – en läppgomspalt. Missbildningsfrekvensen var således inte förhöjd, men hela 15 barn (8-9 förväntade) var för tidigt födda.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lennestål R, Källén B. Delivery outcome in relation to maternal use of some recently introduced antidepressants. J Clin Psychopharmacol. 2007;27:607-13.. PubMed
  2. McElhatton PR, Garbis HM, Eléfant E et al. The outcome of pregnancy in 689 women exposed to therapeutic doses of antidepressants. A collaborative study of the European Network of Teratology Information Services (ENTIS). Reprod Toxicol 1996;10:285-94. PubMed
  3. Se även referenslistorna i dokumenten om SSRI (t.ex. citalopram) och tricykliska antidepressiva (t.ex. amitriptylin)

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.