Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Migalastat

Klassificering: 2

Preparat: Galafold

ATC kod: A16AX14

Substanser: migalastat, migalastathydroklorid

Bedömning

Användning av migalastat bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet saknas av sådan behandling. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt migalastat i tidig graviditet.

Bakgrund

Migalastat används vid Fabrys sjukdom och verkar genom att binda till muterade former av enzymet alfaglukosidas. Därigenom underlättas enzymets aktivitet och inlagringen av skadliga substanser i vävnaderna minskar. Ingen erfarenhet finns av behandling med migalastat under graviditet. I djurstudier har negativ fosterpåverkan setts i höga doser, dock ingen ökad risk för missbildningar. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

Djurstudier har även visat en reversibel infertilitet hos hanråttor, vilket även har setts för andra liknande substanser.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inga uppgifter om någon kvinna som har använt läkemedlet under graviditet.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. Galafold 2016-04-01. https://goo.gl/1iuepP

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter