Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mikonazol

Klassificering: 2

Preparat: Cortimyk, Daktacort®, Daktar, Daktar®, Daktarin, Loramyc, Mikonazol CCS

ATC kod: A01AB09, D01AC02, D01AC20

Substanser: mikonazol, mikonazolnitrat

Bedömning

Mikonazol som utvärtes behandling kan användas under graviditeten. Vid återkommande besvär eller om stora ytor behöver behandlas under längre tid, ska dock läkare kontaktas. I de fallen är viss återhållsamhet motiverad. Längre tids behandling med mikonazol oral gel bör också ske återhållsamt.

Bakgrund

Mikonazol används för utvärtes behandling, och vid sådan användning är den systemiska absorptionen låg. Substansen finns även som oral gel, för lokalbehandling i munhålan. Även för denna är systemabsorptionen låg.

Mikonazol har inte visats ha någon teratogen effekt. En påverkan på östrogensyntesen generellt och i placenta vid låga koncentrationer har dock påvisats in vitro. Det har dock inte funnits några kliniska indikationer som tyder på att mikonazol, eller andra imidazoler, har någon negativ påverkan på fostret. En epidemiologisk studie rapporterade visserligen om en ökad risk för missfall efter användning av mikonazol och klotrimazol (även det ett imidazolderivat), men resultaten var inte entydiga, och författarna valde själva att tona ner betydelsen av sina resultat.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn, vars mödrar uppgivit användning av mikonazol – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Tre barn var för tidigt födda (0-1 förväntat), och inget barn var överburet (1 förväntat).

Det fanns endast fem barn vars mor uppgav användning av mikonazol för lokalbehandling i munhålan: inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Kombinationspreparat i form av mikonazol i kombination med hydrokortison, eller ekonazol i kombination med triamcinolon, hade använts av mödrar till 352 barn, varav 6 hade missbildningar mot 7 förväntade. Frekvensen missbildningar var alltså helt normal. Dock hade fyra av barnen någon form av skelettmissbildning, vilket var något mer än förväntat (1-2 förväntat). Det är dock inte troligt att dessa missbildningar hade med läkemedelsanvändningen att göra. Antalen barn som var för tidigt födda (19 mot 22 förväntat) eller överburna (25 mot 24 förväntat), var inte ökade.

Uppdaterat: 2018-06-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Kragie L, Turner SD, Patten CJ, Crespi CL, Stresser DM. Assessing pregnancy risks of azole antifungals using a high throughput aromatase inhibition assay. Endocr Res. 2002;28:129-40. PubMed
  2. Rosa FW, Baum C, Shaw M. Pregnancy outcomes after first-trimester vaginitis drug therapy. Obstet Gynecol. 1987;69:751-5. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M. A lower rate of preterm birth after clotrimazole therapy during pregnancy. Paediatr Perinat Epidemiol. 1999;13:58-64. PubMed
  4. Czeizel AE, Toth M, Rockenbauer M. No teratogenic effect after clotrimazole therapy during pregnancy. Epidemiology 1999;10:437-40. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.