Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minocyklin

Klassificering: 2

Preparat: Acnamino MR, Arestin, Minocin MR, Minocin Teofarma, Minocyclin, Minocycline Hydrochloride, Minolis

ATC kod: A01AB23, J01AA08

Substanser: minocyklin, minocyklinhydroklorid, vattenfri, minocyklinhydrokloriddihydrat

Bedömning

Konklusiv erfarenhet av behandling med minocyklin under graviditet saknas och preparatet bör inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.Tetracykliner kan missfärga mjölktänderna om de används från fjärde graviditetsmånaden och senare. Långtidsbehandling med minocyklin kan ge en brunsvart missfärgning i till exempel hud och benvävnad men det finns inga uppgifter om detta även har setts hos foster eller nyfödda.

Bakgrund

Tetracykliner inlagras som fluoriscerande substanser i tänder och ben vid kalcifieringsprocessen. Användning under senare delen av graviditeten (från 4:e graviditetsmånaden) och under barnaåren kan leda till missfärgning av mjölktänderna [1]. Även om denna effekt inte är särskilt allvarlig, bör tetracykliner endast användas under andra och tredje trimestern om andra lämpligare alternativ saknas. Det finns data som stödjer att risken för missfärgning av tänderna är lägre för doxycyklin än för äldre tetracykliner [1].

Frågan om tetracyklingruppens antibiotika kan vara teratogena, d.v.s. kan orsaka medfödda missbildningar, diskuterades på 1960- och 70-talen men förkastades i stort sett. I en fall-kontrollstudie från Ungern sågs ingen säkerställd teratogen effekt av doxycyklin medan man tyckte sig finna en för oxitetracyklin [2,3].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2745 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av tetracykliner i tidig graviditet. Av dem hade 62 barn en missbildningsdiagnos (2,3%), vilket är en helt normal frekvens (2,1%). Ingen särskild typ av missbildning föreföll heller överrepresenterad.

Endast en ofullständig rapport av 181 fall finns över användning av minocyklin under graviditet. I denna sågs ingen antydan till teratogen effekt.

En unik effekt av långtidsbehandling med minocyklin är den brunsvarta missfärgning från nedbrytningsprodukter av minocyklin som kan uppstå i hud, tyreoidea och benvävnad, men som inte förefaller vara toxisk. Det finns inga rapporter om foster eller nyfödda undersökts beträffande sådan missfärgning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar rapporterat användning av minocyklin under tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Cross R, Ling C, Day NP, McGready R, Paris DH. Revisiting doxycycline in pregnancy and early childhood--time to rebuild its reputation?. Expert Opin Drug Saf. 2016;15:367-82. PubMed
  2. Czeizel AE, Rockenbauer M. A population-based case-control teratologic study of oral oxytetracycline treatment during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000;88:27-33. PubMed
  3. Czeizel AE, Rockenbauer M. Teratogenic study of doxycycline. Obstet Gynecol 1997;89:524-8. PubMed
  4. Rosa F: Personal Communication, 1993. Citerad i: Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk, 8th ed. Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams and Wilkins, 2008, p 1771.
  5. LaPorta VN, Nikitakis NG, Sindler AJ, Reynolds MA. Minocycline-associated intra-oral soft-tissue pigmentation: clinicopathologic correlations and review. J Clin Periodontol 2005;32:119-22. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.