Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Minoxidil

Klassificering: 2

Preparat: Loniten, Loniten 5 mg Tabletten, Loniten Emra-Med, Loniten Pfizer AG, Loniten Pfizer Canada Inc, Lonolox, Minoxidil, Minoxidil Mutual Pharm., Minoxidil Orifarm, Minoxidil Orifarm Forte, Recrea, Recrea Forte, Rogaine forte®, Rogaine®

ATC kod: C02DC01, D11AX01

Substanser: minoxidil

Bedömning

Minoxidilbehandling bör undvikas under tidig graviditet. Om exponering för minoxidil skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Minoxidil används lokalt vid androgen alopeci men verkningsmekanismen är inte klargjord. Substansen används även systemiskt vid bland annat svår, refraktär hypertoni. Vid lokal applikation sker normalt en liten absorption men vid skadad hud kan absorptionen vara större. Det är inte känt om substansen kan utöva en hämmande effekt på maskuliniseringen av ett pojkfoster.

I litteraturen finns en fallrapport publicerad som beskriver multipla missbildningar efter topikal applicering av minoxidil. Något säkert samband kunde dock inte påvisas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio barn, vars mödrar uppgivit användning av minoxidil i tidig graviditet. Barnen, sex pojkar och tre flickor, saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Smorlesi C, Cardarella C, Caramelli L, Diollo S, Moroni F. Topically applied minoxidil may cause fetal malformation: A case report. Birth Defects Research Part A 2003;67:997-1001. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.