Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mitomycin

Klassificering: 3

Preparat: Mitomycin, Mitomycin medac, Mitomycin Substipharm, Mitomycin-C Kyowa

ATC kod: L01DC03

Substanser: mitomycin

Bedömning

Användning av mitomycin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Mitomycin är ett cytotoxiskt antibiotikum med alkylerande verkan. Begränsade erfarenheter finns av mitomycinbehandling under graviditet. I djurförsök har mitomycin haft fosterskadande effekter. Substansen är även en potentiell mutagen. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen).  Vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett men risken är för fostret är troligen liten.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall där exponering för mitomycin i tidig graviditet rapporterats. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Mitomycin finns även som ögondroppar och vid endast avsedd intravesikal administrering. Risken för att fostret ska påverkas är då betydligt lägre än vid systemisk behandling

Uppdaterat: 2017-10-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.