Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Mitoxantron

Klassificering: 3

Preparat: Mitoxantron Ebewe, Novantrone®

ATC kod: L01DB07

Substanser: mitoxantron, mitoxantronhydroklorid

Bedömning

Användning av mitoxantron i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Mitoxantron är ett antracendionderivat med cytotoxiska effekter. Det finns obetydligt med data över mitoxantronbehandling under graviditet, men substansen har haft negativ fosterpåverkan i djurförsök.

Mitoxantron kan eventuellt  också vara mutagent och skulle kunna orsaka kromosomskador. Det är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för mitoxantron i tidig graviditet rapporterats.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Santis M, Straface G, Cavaliere AF, Rosati P, Batocchi AP, Caruso A. The first case of mitoxantrone exposure in early pregnancy. Neurotoxicology. 2007;28:696-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter