Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Morfin

Klassificering: 2

Preparat: Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan®, Dolcontin Unotard®, Dolcontin®, Kapanol, Morfin AB Unimedic, Morfin Abcur, Morfin Alternova, Morfin APL, Morfin APL med konserveringsmedel, Morfin Epidural Meda, Morfin Kalceks, Morfin Meda, Morfin Special, Morfin Special APL, Morfin-Skopolamin Meda, Morphine Unimedic, Opiumtinktur, Oramorph®, Sevre-Long®, Spasmofen®

ATC kod: A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01

Substanser: morfin, morfinhydroklorid (trihydrat), morfinmetylbromid, morfin-n-oxid, morfinsulfat, morfinsulfat (pentahydrat)

Bedömning

Användning av morfin bör, om möjligt, undvikas under graviditeten. Det finns dock ingen säkerställd ökad risk för fosterskador vid behandling i tidig graviditet. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt morfin i tidig graviditet. Vid längre tids behandling under senare delen av graviditeten är det vanligt att morfin orsakar abstinenssymptom hos de nyfödda barnen. Ges morfin i anslutning till förlossningen, finns risk för andningsdepression hos barnet. Ansvarig barnläkare bör informeras.

Bakgrund

Gemensamt för opioider

Det finns i litteraturen inga säkra hållpunkter för att opioider skulle vara fosterskadande, men ännu kan en sådan effekt inte helt uteslutas [1-4]. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns 9 051 barn vars mödrar uppgivit någon form av opioidanvändning i tidig graviditet. Andelen barn som hade någon missbildningsdiagnos var i stort sett normal – 205 barn (2,3%) mot 187 förväntade (2,1%). Sju barn mot tre förväntade hade någon extremitetsmissbildning, och fem barn mot två förväntade hade någon neuralrörsdefekt – båda frekvenserna var något förhöjda, men fynden kan dock mycket väl bero på slumpen. Ingen annan speciell typ av missbildning föreföll överrepresenterad.

Dock skall det noteras att hela 870 barn (9,6%, mot 6,2% förväntade) var födda för tidigt, och 283 (3,1% mot 2,7% förväntade) var små för tiden vid födelsen. Andelen barn med låg Apgarpoäng var dock i stort sett normal (1,6% mot 1,4% förväntat).

Analgetika av morfintyp kan förorsaka neonatal andningsdepression. Under tiden närmast före väntad förlossning bör dessa preparat ges endast på strikt indikation och endast sedan moderns behov vägts mot riskerna för barnet. Vid långvarigt bruk under graviditet är det vanligt med neonatal abstinens [5-9].

När det gäller eventuella risker för barnets utveckling på lång sikt, finns endast ett fåtal systematiska studier publicerade och det är därför svårt att uttala sig om en eventuell risk [10].

Specifikt om morfin

Morfin används i regel endast vid starka smärtor och under kort tid, ibland i kombination med spasmolytika (Morfin-skopolamin, Spasmofen). I det Medicinska födelseregistret finns 538 barn vars mödrar angivit användning av morfinpreparat i tidig graviditet.

Av barnen hade nio missbildningsdiagnoser (1,7%) mot 11 förväntade, alltså en helt normal frekvens. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var överrepresenterad. Bland barn till mödrar som använt något morfinpreparat under graviditeten var det, precis som i hela gruppen av opioider, dock klart fler än förväntat som var för tidigt födda (10,2% mot 6,2% förväntat), eller som var små för tiden (6,5% mot 2,7% förväntat).

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen opioider är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för morfin var aktuella 2016-03-15).

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Broussard CS, Rasmussen SA, Reefhuis J, Friedman JM, Jann MW, Riehle-Colarusso T, et al. Maternal treatment with opioid analgesics and risk for birth defects. Am J Obstet 2011;204:314. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. Nezvalová-Henriksen K, Spigset O, Nordeng H. Effects of codeine on pregnancy outcome: results from a large population-based cohort study. Eur J Clin Pharmacol. 2011;67:1253-61. PubMed
  4. Wurst KE, Zedler BK, Joyce AR, Sasinowski M, Murrelle EL. A Swedish Population-based Study of Adverse Birth Outcomes among Pregnant Women Treated with Buprenorphine or Methadone: Preliminary Findings. Subst Abuse. 2016;10:89-97. PubMed
  5. Jones HE, Kaltenbach K, Heil SH, Stine SM, Coyle MG, Arria AM et al. Neonatal abstinence syndrome after methadone or buprenorphine exposure. N Engl J Med. 2010;363:2320-31. PubMed
  6. Kakko J, Heilig M, Sarman I. Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series. Drug Alcohol Depend. 2008;96:69-78. PubMed
  7. Gaalema DE, Scott TL, Heil SH, Coyle MG, Kaltenbach K, Badger GJ et al. Differences in the profile of neonatal abstinence syndrome signs in methadone- versus buprenorphine-exposed neonates. Addiction. 2012;107 Suppl 1:53-62. PubMed
  8. Sharpe C, Kuschel C. Outcomes of infants born to mothers receiving methadone for pain management in pregnancy. Arch Dis Childh 2004;89:F33-F36. PubMed
  9. Finnegan LP. Pathophysiological and behavioural effects of the transplacental transfer of narcotic drugs to the foetuses and neonates of narcotic-dependent mothers. Bull Narc 1979;31:1-58. PubMed
  10. Bunikowski R, Grimmer I, Heiser A et al. Neurodevelopmental outcome after prenatal exposure to opiates. Eur J Pediatr 1998;157:724-30. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.