Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nadroparin

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: nadroparin, nadroparinkalcium

Bedömning

Det är inte sannolikt att nadroparin själv har en teratogen effekt, men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Nadroparin är ett lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Inga epidemiologiska studier över nadroparin under graviditet finns publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-05-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter