Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nafarelin

Klassificering: 2

Preparat: Synarel, Synarela, Synarela®

ATC kod: H01CA02

Substanser: nafarelin, nafarelinacetathydrat

Bedömning

Nafarelin givet i samband med provrörsbefruktning torde inte påverka risken för missbildning. Om tillförsel av nafarelin under graviditeten innebär en risk hos människa är inte klart och sådan behandling bör undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om nafarelin

Nafarelin används vid endometrios samt som förbehandling vid provrörsbefruktning. Påverkan på frisättning av LH och FSH sker, först med en stimulering, vid längre behandling med en hämning. Det är inte sannolikt att dessa förändringar skulle påverka risken för fosterskada. Vid all provrörsbefruktning ses en svag ökning av missbildningsrisken, främst betingad av underliggande infertilitetstillstånd.

Mödrar till 174 barn registrerade i födelseregistret uppgav användning av nafarelin. Sex av barnen hade missbildningsdiagnoser mot 3-4 förväntade. Ett barn hade trisomi 18 och ett Downs syndrom, vilket rimligen inte har med läkemedelsanvändning under graviditet att göra, två barn hade gomspalt – det ena kombinerat med en förmaksseptumdefekt, ett barn hade en ventrikel- och förmakseptumdefekt, och ett barn hade pes equinovarus.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för nafarelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter