Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nalmefen

Klassificering: 2

Preparat: Selincro

ATC kod: N07BB05

Substanser: nalmefen, nalmefenhydroklorid, vattenfri, nalmefenhydrokloriddihydrat

Bedömning

Tills vidare bör nalmefen inte användas under graviditet, om det finns andra möjligheter att undvika att fostret exponeras för alkohol.

Bakgrund

Nalmefen är en opioidsystemmodulator som används för att behandla alkoholism. Erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad. I djurförsök har viss negativ påverkan setts på fosterutvecklingen men inga allvarliga avvikelser.

Uppdaterat: 2014-08-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Selincro. CHMP European Public Assessment Report (EPAR). European Medicines Agency (EMA) [2012-12-13, cited 2014-08-18]. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002583/WC500140326.pdf. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/002583/WC500140326.pdf

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter