Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naloxegol

Klassificering: 2

Preparat: Moventig

ATC kod: A06AH03

Substanser: naloxegol, naloxegoloxalat

Bedömning

Naloxegol bör inte användas av gravida kvinnor då erfarenhet saknas av sådan behandling. I djurförsök har höga doser av läkemedlet visat negativ fosterpåverkan och det finns även en teoretisk risk för opioidabstinens hos fostret. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Naloxegol är en perifert verkande antagonist till my-opioidreceptorn och används mot opioidorsakad förstoppning [1]. Ingen erfarenhet finns av behandling under graviditet. I djuförsök har naloxegol visat missbildningar och annan fosterpåverkan, i doser som är betydligt högre än de som rekommenderas till människa [1,2]. På grund av fostrets omogna blodhjärnbarriär finns en teoretisk risk för opioidabstinens under nyföddhetsperioden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall rapporterade med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-01-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moventig (naloxegol) : EPAR - Product Information. 08/12/2014.
  2. MOVENTIG (naloxegol). DailyMed [www]. US National Library of Medicine. [updated 2015-04-17, cited 2016-05-23]. länk

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter