Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Naltrexon

Klassificering: 2

Preparat: Mysimba, Nalorex, Naltrexon Molteni, Naltrexon Vitaflo, Naltrexone Accord, Naltrexone POA Pharma, VIVITROL

ATC kod: A08AA62, N07BB04

Substanser: naltrexon, naltrexonhydroklorid

Bedömning

Erfarenhet av behandling med naltrexon under graviditet saknas till stor del. Därmed bör naltrexon inte användas till gravida om annan möjlighet att hindra exponering av fostret för alkohol kan erbjudas. Naltrexon ska inte heller användas för behandling av övervikt under graviditeten. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt naltrexon under tidig graviditet.

Bakgrund

Naltrexon är en opiatantagonist som är godkänt för användning vid alkoholberoende för att reducera återfallsrisken samt för behandling av övervikt. Maternell alkoholism utgör en allvarlig riskfaktor för fosterskador. Erfarenheten av naltrexon använt under graviditet är dock obetydlig vid behandling av alkoholberoende [1-2]. Vid behandling av opioidberoende finns lite data [3-5]. En studie rapporterade en ökad frekvens av urogenitala missbildningar [3], i de andra två studierna rapporterades ingen ökad risk [4-5]. Underlaget är dock fortfarande för litet för att kunna dra några säkra slutsatser.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-01-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. EMA. Assessment report: Mysimba 2015-04-15. Tillgänglig från: https://goo.gl/HX1GdW
  2. DeVido J, Bogunovic O, Weiss RD. Alcohol use disorders in pregnancy. Harv Rev Psychiatry. 2015;23(2):112-21. PubMed
  3. Kelty E, Hulse G. A Retrospective Cohort Study of Birth Outcomes in Neonates Exposed to Naltrexone in Utero: A Comparison with Methadone-, Buprenorphine- and Non-opioid-Exposed Neonates. Drugs. 2017;77(11):1211-1219. PubMed
  4. Hulse G, O'Neil G. Using naltrexone implants in the management of the pregnant heroin user. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2002;42(5):569-73. PubMed
  5. Hulse GK, O'Neill G, Pereira C, Brewer C. Obstetric and neonatal outcomes associated with maternal naltrexone exposure. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2001;41(4):424-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.