Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Natriumkromoglikat

Klassificering: 1

Preparat: Allgil, Crominet, Cromo-CT, Cromolyn Sodium, Cromo-ratiopharm, Intal CFC-free Inhaler, Lecrolyn, Lecrolyn sine, Lomudal, Lomudal Freoniton, Lomudal Nasal, Lomudal®, Lomudal® G.I., Lomudal® Nasal, Lomudal-Forte, Lomusol Nasal, Natriumkromoglikat ABECE, Pollicrom, Pollyferm®

ATC kod: A07EB01, R01AC01, R03BC01, S01GX01

Substanser: natriumkromoglikat

Bedömning

Natriumkromoglikat kan utan begränsningar användas under graviditet.

Bakgrund

Natriumkromoglikat finns för olika administreringssätt. Övergång till fostret kan ske främst vid peroral tillförsel samt vid astmabehandling genom inhalation. Absorptionen vid peroral tillförsel är dock mindre än 1 procent varför fostret rimligen exponeras för mycket små mängder. Vid intranasal tillförsel liksom vid användning i ögondroppar torde övergången till foster vara obetydlig.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1701 barn vars mödrar rapporterat användning av natriumkromoglikat som nässpray, och 1459 vars mödrar uppgav sig ha använt inhalationspreparatet. Frekvensen missbildningar överensstämmer i stort sett med väntevärdena (2,0% respektive 1,9% mot förväntat 2,1%). Ofta hade andra medel mot t.ex. astma använts samtidigt.

Mödrar till 635 barn uppgav sig ha använt ögondroppar med natriumkromoglikat – 20 barn mot 13 förväntade hade någon missbildningsdiagnos. Missbildningsfrekvensen var således något förhöjd, men detta är alldeles säkert ett slumpfenomen. Det är inte rimligt att någon fosterpåverkan kan ske med den obetydliga övergång till fostret som ögondroppar kan ge.

Mödrar till 139 barn uppgav användning av peroral beredning. Tre av barnen, mot 3 förväntade, hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-06-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.