Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nelarabin

Klassificering: 3

Preparat: ATRIANCE

ATC kod: L01BB07

Substanser: nelarabin

Bedömning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med nelarabin saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter, inklusive missbildningar. Nelarabin ges normalt på vitalindikation och allvarliga neurotoxiska effekter är den vanligaste orsaken till att behandlingen måste avbrytas. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Indikationen för nelarabin är akut lymfatisk leukemi av T-cellstyp och T-cellymfoblastlymfom som inte svarat på eller recidiverat efter behandling med minst två kemoterapiregimer. Nelarabin är en prekursor till ara-G som ackumuleras i leukemiska blaster som i sin tur inkorporeras i DNA, vilket leder till hämmad DNA-syntes och celldöd.

Det finns inte studerat om de vanliga allvarliga neurotoxiska effekterna som nämnts i bedömningen även ses hos foster vars mödrar behandlas med nelarabin. Fosterhjärnan fortsätter att bildas under hela graviditeten i högre grad än övriga organsystem.

I laboratorieförsök har nelarabin visat mutagena effekter. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder rapporterat att hon använt nelarabin under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter