Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nitrofurantoin

Klassificering: 2

Preparat: Furadantin®, Nitrofurantoin Alternova

ATC kod: J01XE01

Substanser: nitrofurantoin

Bedömning

En viss återhållsamhet kan vara motiverad med användning av nitrofurantoin i tidig graviditet. Det är dock viktigt att urinvägsinfektion hos gravida behandlas adekvat. Användning under senare delen av graviditeten innebär troligen ingen väsentlig risk för hemolytisk anemi. Nitrofurantoin ska dock inte användas vid känd G6PD-brist (brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas), då risken för hemolytisk anemi är ökad i den gruppen.

Bakgrund

Epidemiologiska studier har inte funnit några säkra tecken på risk för fosterskada efter användning av nitrofurantoin i tidig graviditet [1-3], även om små riskökningar har setts i några studier [1,2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 5 747 barn vars mödrar uppgivit användning av nitrofurantoin i tidig graviditet. Det var klart fler barn än förväntat som var födda för tidigt (7,0% jämfört mot 6,2%) och lätta för tiden (3,4% jämfört mot 2,7%), vilket förmodligen beror på grundsjukdomen. Vidare var det 127 (2,2%) barn som hade någon missbildningsdiagnos mot 119 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen är alltså helt normal. Det var 40 barn som hade något hjärtfel mot 40 förväntade. Tre barn hade neuralrörsdefekter (1-2 förväntat), och 18 hade hypospadi (14-15 förväntade). Något oroande var det att hela 14 barn hade gomspalt eller läppgomspalt mot 8 förväntade, men detta har inte rapporterats tidigare och får tillsvidare anses vara ett slumpfynd.

I en svensk, tidigare publicerad analys av samband mellan användning av läkemedel bland mödrar till barn med hjärtfel sågs en signifikant riskökning efter nitrofurantoin, men denna var inte särskilt hög [4]. De data från det svenska Medicinska födelseregistret som nu finns och som redovisades ovan, tyder inte på någon riskökning för hjärt-kärlmissbildning efter användning av nitrofurantoin i tidig graviditet.

Frågan om nitrofurantoin i sen graviditet kan innebära en risk för hemolytisk anemi hos barn med brist på reducerat glutation har diskuterats [5,6], bland annat efter en fransk fallrapport [6]. Stödet för denna tanke är svag och det finns knappast skäl att vid en urinvägsinfektion under graviditetens senare veckor byta ut nitrofurantoin mot annat preparat. Bland barn till de kvinnor som i Medicinska födelseregistret uppgivit användning av nitrofurantoin i slutet av graviditeten fanns inga tecken på en ökad risk för neonatal hemolytisk anemi.

Vid G6PD-brist (brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas) är nitrofurantoin däremot kontraindicerat på grund av risk för hemolytisk anemi. G6PD-brist förekommer speciellt i befolkningsgrupper som härstammar från Afrika och Medelhavsområdet.

Uppdaterat: 2017-11-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Goldberg O, Moretti M, Levy A, Koren G. Exposure to nitrofurantoin during early pregnancy and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Can. 2015;37:150-156. PubMed
  3. Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol. 2013;121:306-13. PubMed
  4. Källén BA, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol 2003;17:255-61. PubMed
  5. Gait JE. Hemolytic reactions to nitrofurantoin in patients with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: theory and practice. DICP. 1990;24:1210-3. PubMed
  6. Bruel H, Guillemant V, Saladin-Thiron C, Chabrolle JP, Lahary A, Poinsot J Anémie hémolytique chez un nouveau-né après prise maternelle de nitrofurantoine en fin de grossesse. Arch Pédiatr 2000;7:745-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter