Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Noradrenalin

Klassificering: 2

Preparat: Noradrenalin Abcur, Noradrenalin Pfizer, Noradrenaline Renaudin

ATC kod: C01CA03

Substanser: noradrenalin, noradrenalintartrat

Bedömning

Noradrenalin kan användas i akutsituationer för att häva blodtrycksfall men det är viktigt att inte överdosera på grund av risk för nedsatt placentagenomblödning och uteruskontraktioner. Om exponering skett för noradrenalin i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Användning av noradrenalin används vanligen i blodtryckshöjande syfte vid allvarlig hypotension vilket i sig är livshotande för fostret. Vid överbehandling finns dock risk för bradykardi och syrebrist hos fostret till följd av noradrenalins farmakologiska effekter på placentagenomblödningen och kontraherande effekt på uterusmuskulaturen. Ur missbildningssynpunkt saknas konklusiva rapporter av behandling hos gravida saknas men det är inte troligt att adekvat tillförsel kan orsaka fosterskador.
I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Micromedex Healthcare Series: Micromedex Inc., Englewood, Colorado.
  2. Briggs G, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 9th ed; 2011.

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.