Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olaparib

Klassificering: 3

Preparat: Lynparza, Olaparib

ATC kod: L01XX46

Substanser: olaparib

Bedömning

Olaparib ska undvikas under graviditet. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med olaparib. Baserat på substansens verkningsmekanism samt att ökad risk för missbildningar och fosterdöd har setts i djurstudier, antas användning av olaparib under graviditet utgöra en väsentlig risk för fostret. Om olaparib använts under graviditet ska kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Olaparib hämmar PARP (humana poly(ADP-ribos) polymerasenzymer) och därmed reparation av generna BRCA1 och 2 i cancercellerna. Läkemedlet används som underhållsbehandling efter cytostatikabehandlad BRCA-positiv cancer.Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med olaparib. I djurstudier har substansen orsakat missbildningar och fosterdöd vid doser långt under de rekommenderade till människa.

Olaparib antas även ha en potentiell gentoxicitet hos människa då substansen orsakat kromosomskador i ett in vitro-test på däggdjursceller och inducerat mikrokärnor i benmärgen i djurstudier. Detta skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men om sådan exponering har skett, kan vidare fosterdiagnostik övervägas.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns. Både kvinnor i fertil ålder och män ska använda en säker preventivmetod under och en tid efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass.

Uppdaterat: 2017-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Lynparza. Assessment report 2014-10-23. https://goo.gl/ZLlbGx
  2. FDA. Lynparza. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review 2014-12-02. https://goo.gl/9yjIJz

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter