Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Olmesartan

Klassificering: 2

Preparat: Olmetec, Olmetec Daiichi Sankyo Europe GmbH, Olmetec Plus

ATC kod: C09CA08, C09DA08

Substanser: olmesartanmedoxomil

Bedömning

Angiotensin II-antagonister skall inte användas under graviditet, speciellt inte under andra och tredje trimestern. Om exponering skett i tidig graviditet, är den eventuella individuella riskökningen förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro. En omställning till annan antihypertensiv behandling är däremot motiverad.

Bakgrund

Gemensamt för angiotensin-II-antagonister

Angiotensin II-antagonister passerar placenta och det finns belägg för att medicinering under andra och tredje trimestern orsakar störningar i fostrets blodtrycksreglerande mekanismer [1]. Exponering för angiotensin II-antagonister in utero under andra och tredje trimestern har förknippats med oligohydramnios, lunghypoplasi till följd av oligohydramnios, intrauterin tillväxthämning samt neonatal hypotension och oliguri/anuri [1-3]. Dessutom har fall av hypoplasi av skallbenen rapporterats [4]. För de närbesläktade ACE-hämmarna har också en ökad risk för hjärtfel påvisats i vissa studier. Riskökningen har dock setts för flera typer av antihypertensiva läkemedel och är sannolikt inte specifik för substanser som påverkar renin-angiotensinsystemet [5].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 225 barn vars mödrar uppgett användning av angiotensin II-antagonister i tidig graviditet. Fem barn (mot 4-5 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos. Två barn hade ventrikelseptumdefekter, och tre barn hade hydronefros.

Vidare var två barn dödfödda och 38 barn (17%) för tidigt födda mot förväntade 14 (6,2%). Andelen barn som var lätta för tiden var också klart förhöjd: 12 barn (5,3%) mot 6 förväntade (2,7%). En del av dessa effekter kan troligen tillskrivas grundsjukdomen.

Specifikt om olmesartan

Olmesartan ges antingen som monoterapi eller i kombination med hydroklortiazid.

Ett fåtal fallrapporter med samma typ av fosterpåverkan som setts för andra angiotensin-II-antagonister har återfunnits i litteraturen [6-9].

Uppdaterat: 2018-01-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Shimada C, Akaishi R, Cho K, Morikawa M, Kaneshi Y, Yamda T et al. Outcomes of 83 fetuses exposed to angiotensin receptor blockers during the second or third trimesters: a literature review. Hypertens Res. 2015;38(5):308-13. PubMed
  3. Alwan S, Polifka JE, Friedman JM. Angiotensin II receptor antagonist treatment during pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 2005;73:123-30. PubMed
  4. Barr M. Teratogen update: angiotensin-converting enzyme inhibitors. Teratology 1994;50:399-409. PubMed
  5. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed
  6. Celentano C, Prefumo F, di Vera E, Iannicco A, Gallo DP, Liberati M. Reversible acute fetal renal failure due to maternal exposure to angiotensin receptor blocker. Pediatr Nephrol. 2008;23(2):333-4. PubMed
  7. Georgaki-Angelaki E, Stergiou N, Naoum E, Papassotiriou I, Anagnostakou M. Olmesartan medoxomil-induced acute renal failure in a premature newborn following maternal exposure during pregnancy: a case report and review of the literature. NDT Plus. 2009;2(4):295-7. PubMed
  8. Hünseler C, Paneitz A, Friedrich D, Lindner U, Oberthuer A, Körber F et al. Angiotensin II receptor blocker induced fetopathy: 7 cases. Klin Padiatr. 2011;223(1):10-4. PubMed
  9. Spaggiari E, Heidet L, Grange G, Guimiot F, Dreux S, Delezoide AL et al. Prognosis and outcome of pregnancies exposed to renin-angiotensin system blockers. Prenat Diagn. 2012;32(11):1071-6. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.