Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Östrogena substanser konjugerade

Klassificering: 2

Preparat: Climopax, Climopax Mono, Premarin, Premique, Presomen

ATC kod: G03CA57, G03FA12, G03FB06

Substanser: conjugated estrogens on lactose (4.29%), östrogener, konjugerade

Bedömning

Konjugerade östrogener kan sannolikt utan risk tillföras under graviditet och det finns ingen anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlen under tidig graviditet.

Bakgrund

Effekten av tillförsel av östrogener på hälsa och organsystem, däribland reproduktionsorganen, har flitigt diskuterats under de senaste åren, men meningarna är delade.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2366 barn, vars mödrar uppgivit användning av något östrogenpreparat i tidig graviditet. Av barnen var 538 (23 mot 3% förväntade) födda i flerbörd, vilket är ett tecken på att substansen används vid assisterad befruktning. Av enkelbörderna var 113 för tidigt födda (8,9%) mot 64 förväntade (5,0%), och 47 barn var lätta för tiden (3,7% mot 2,3% förväntat).

Antalet barn som hade någon missbildning var 68 (2,9%) mot 49 förväntade (2,1%), vilket är något förhöjt. Hela 30 barn hade någon hjärt/kärlmissbildning mot 16 förväntade. Av dessa var det 9 barn som hade isolerade ventrikelseptumdefekter, ett barn hade en ventrikelseptumdefekt kombinerat med en coarctatio aortae, 7 barn hade isolerade förmaksseptumdefekter, ett barn hade både ventrikel- och förmakseptumdefekt, ett hade hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, två barn hade transposition av de stora venerna, ett barn en pulmonalisstenos, tre barn hade icke specificerade hjärtfel och de andra barnen med hjärtfel hade andra typer av hjärtmissbildningar).

Det fanns också en klart högre andel barn som hade missbildningar i flera organsystem än förväntat (9 barn mot 2 förväntade). Även antalet barn med hydronefros var klart förhöjt (8 barn mot 3 förväntade).

En viss ökad missbildningsfrekvens efter associerad befruktning har tidigare rapporterats, men denna tros framförallt bero på underliggande tillstånd hos modern och andra samvarierande faktorer (t.ex är kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling oftast äldre), och inte så mycket på tekniken vid den assisterade befruktningen per se. Efterom östrogenpreparat används vid assisterad befruktning är det är troligt att en hel del (om inte all) av den ökning av missbildningsfrekvensen som ses efter rapporterad östrogenanvändning under graviditet beror på nämnda samvarierande faktorer.  

Konjugerade östrogener används främst som substitutionsbehandling efter klimakteriet och användning under graviditet är då inte aktuell. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall med denna exponering uppgiven. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen östrogenpreparat är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för konjugerade östrogener var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-17

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Sazonova A, Källen K, Thurin-Kjellberg A, Wennerholm UB, Bergh C. Obstetric outcome after in vitro fertilization with single or double embryo transfer. Hum Reprod. 2011;26:442-50. PubMed
  2. Burdorf A, Nieuwenhuijsen MJ. Endocrine disrupting chemicals and human reproduction: Fact or fiction? Ann Occup Hyg 1999;43:435-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.