Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paclitaxel

Klassificering: 3

Preparat: Abraxane, Paclical, Pacligen, Paclitaxel, Paclitaxel Accord, Paclitaxel Actavis, Paclitaxel Ebewe, Paclitaxel Fresenius Kabi, Paclitaxel Pfizer, Paclitaxel ratiopharm, Paclitaxel Teva, Pacovary, Paxene, Taxol

ATC kod: L01CD01

Substanser: paklitaxel

Bedömning

Paclitaxel liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig, men remittering till specialist bör ske för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Paclitaxel är ett cytostatikum med bland annat mitoshämmande verkan som används vid malignitet. Inga data finns om riskerna vid användning i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för paclitaxel. Effekterna på celldelningen bör innebära en risk för fosterskador men storleken av denna risk kan inte bedömas.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär upp till 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för en kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Mir O, Berveiller P, Goffinet F, Treluyer JM, Serreau R, Goldwasser F et al. Taxanes for breast cancer during pregnancy: a systematic review. Ann Oncol. 2010;21:425-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.