Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palbociklib

Klassificering: 3

Preparat: IBRANCE

ATC kod: L01XE, L01XE33

Substanser: palbociklib

Bedömning

Palbociklib ska undvikas under graviditet. Det saknas erfarenhet av behandling med palbociklib till gravida. Baserat på substansens verkningsmekanism antas användning under graviditet utgöra en väsentlig risk för fostret. Om palbociklib har använts under graviditet ska kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Palbociklib är en proteinkinashämmare som används för behandling av vissa typer av bröstcancer. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med palbociklib. I djurstudier har substansen haft negativ fosterpåverkan när den har tillförts under dräktigheten. Djurstudier tyder även på att palbociklib kan ha negativ påverkan på manlig fertilitet och eventuellt kan orsaka kromosomavvikelser. Det sistnämnda skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse djurfynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas.

Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns. Både kvinnor i fertil ålder och män ska använda en säker preventivmetod under och en tid efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. IBRANCE 2016-09-15. Tillgänglig från: https://goo.gl/mZL371

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter