Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paliperidon

Klassificering: 2

Preparat: INVEGA®, Paliperidon Ebb, Paliperidon Krka, TREVICTA, Xeplion

ATC kod: N05AX13

Substanser: paliperidon, paliperidonpalmitat

Bedömning

Behandling med paliperidon under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan användning är obetydlig. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen av neuroleptika hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Paliperidon är en selektiv blockerare av monoamineffekter. Substansen har farmakologiska egenskaper som skiljer sig från dem hos traditionella neuroleptika men är likartade med dem för risperidon. Medlet används främst vid psykoser.

Erfarenheter av användning under graviditet är mycket begränsade och inga epidemiologiska data har återfunnits i litteraturen. Medlet var liksom övriga neuroleptika inte teratogent i djurförsök. I det svenska Medicinska Födelseregistret finns inget barn vars mödrar rapporterat användning av palperidon i tidig graviditet.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, har ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i en svensk studie. Sambandet var dock inte statistiskt säkerställt när man korrigerat för att fler kvinnor som använde neuroleptika var överviktiga före graviditeten. Fyndet kunde inte heller konfirmeras i en senare, stor kanadensisk undersökning.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed
  2. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298. PubMed
  3. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  4. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
  5. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting
  6. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  7. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
  8. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed

Författare: Katarina Wide, Karin Källén

- för Region Stockholm.