Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pantoprazol

Klassificering: 2

Preparat: Pantoloc, PANTOLOC Control, Pantoprazol Accord, Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Aurobindo, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orifarm, Pantoprazol Orion, Pantoprazol Pensa, Pantoprazol Ranbaxy, Pantoprazol ratiopharm, Pantoprazol Sandoz, Pantoprazol STADA, Pantoprazole Bluefish, Pantoprazole Teva, Pantozol

ATC kod: A02BC02

Substanser: pantoprazol, pantoprazolnatrium, vattenfri, pantoprazolnatriumseskvihydrat

Bedömning

Erfarenheten av användandning av pantoprazol i tidig graviditet är ännu begränsad, vilket gör att användning bör ske med viss återhållsamhet. Likheten med omeprazol i verkningsmekanism antyder dock att riskerna är obetydliga hos människa.Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska läkare kontaktas.

Bakgrund

Erfarenheter av pantoprazolanvändning i tidig graviditet är ännu begränsade. Det är troligt att läkemedlets effekter liknar dem som omeprazol har. Denna substans påverkan vid användning under graviditet har undersökts i flera studier utan att några tecken på ogynnsamma effekter kunnat iakttas [1-7]. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 271 barn, vars mödrar rapporterat användning av pantoprazol. Fem barn (5-6 förväntade) hade en missbildningsdiagnos. Frekvensen var alltså helt normal. Dock hade tre av barnen en ventrikelsetumdefekt, vilket kan förefalla vara en hög frekvens men sannolikt beror på slumpen.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705. PubMed
  2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23. PubMed
  3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75. PubMed
  4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8. PubMed
  5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81. PubMed
  7. Lalkin A, Loebstein R, Addis A, Ramezani-Namin F, Mastroiacovo P, Mazzone T et al. The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study. Am J Obstet Gynecol 1998;179:727-30. PubMed
  8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.