Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Parikalcitol

Klassificering: 2

Preparat: Paricalcitol Accord, Paricalcitol Alternova, Zemplar

ATC kod: H05BX02

Substanser: parikalcitol

Bedömning

Behandling med parikalcitol bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Parikalcitol är en syntetisk analog till calcitrol som binder selektivt till VDR (Vitamin D-receptor) och som följd minskar utsöndringen och bildningen av bisköldkörtelhormon (PTH) med minimal inverkan på kalcium och fosfatnivåerna. Parikalcitrol används som profylax och behandling vid sekundär hyperparatyreos hos patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys [1].

Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan setts i doser som var toxiska för moderdjuren men frekvensen missbildningar var inte ökad. Dock är det känt att höga doser av vitamin D har resulterat i fosterskador i djurexperiment, den kliniska betydelsen hos människa är fortfarande oklar [1-2].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-03-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. MPA, SmPC Zemplar 2015-09-01. Tillgänglig från: https://goo.gl/YgFVAR
  2. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.