Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paritaprevir

Klassificering: 2

Preparat: Viekirax

ATC kod: J05AP53

Substanser: paritaprevir

Bedömning

Paritaprevir – som ingår i en fast kombination med ombitasvir och ritonavir – ska om möjligt undvikas under graviditet. Erfarenheten av sådan behandling är begränsad och både paritaprevir och ombitasvir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök. En eventuell riskökning är dock förmodligen inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt paritaprevir i tidig graviditet.

Bakgrund

Paritaprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

I djurförsök har paritaprevir orsakat missbildningar, men det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

Uppdaterat: 2016-10-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Viekirax. Public Assessment Report 2014-11-20. https://goo.gl/cLRXqZ

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter