Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paromomycin

Klassificering: 2

Preparat: Humatin, Humatin Pulvis, Leshcutan

ATC kod: A07AA06

Substanser: paromomycin, paromomycinsulfat

Bedömning

Givet peroralt kan paromomycin användas under graviditet då absorptionen är låg från magtarmkanalen. Parenteral tillförsel bör undvikas och viss försiktighet iakttas vid användning av paromomycin salva på stora hudområden. Om kvinnan har använt paromomycin utvärtes eller parenteralt i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Paromomycin används peroralt vid olika intestinala parasitinfektioner. Absorptionen är då låg och det är osannolikt att någon fosterskadande effekt kan uppstå. Parenteral tillförsel är ovanligt och ingen kunskap finns om eventuell ogynnsam inverkan på fosterutvecklingen. Vid användning av paromomycin utvärtes, absorberas ungefär en tiondel av tillförd dos [1].

Data ur födelseregistret

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med exponering för paromomycin – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Ravis WR, Llanos-Cuentas A, Sosa N, Kreishman-Deitrick M, Kopydlowski KM, Nielsen C et al. Pharmacokinetics and absorption of paromomycin and gentamicin from topical creams used to treat cutaneous leishmaniasis. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57:4809-15. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter