Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paroxetin

Klassificering: 2

Preparat: Arketis, Euplix, Paroxetin 2care4, Paroxetin Actavis, Paroxetin Amneal, Paroxetin Aurobindo, Paroxetin Ebb, Paroxetin EQL Pharma, Paroxetin Hexal, Paroxetin HEXAL, Paroxetin Mylan, Paroxetin Orifarm, Paroxetin Orion, Paroxetin ratiopharm, Paroxetin Sandoz, Paroxetin Teva, Paroxiflex, Seroxat, Seroxat®

ATC kod: N06AB05

Substanser: paroxetin, paroxetinhydroklorid (vattenfri), paroxetinhydrokloridhemihydrat, paroxetinmesilat

Bedömning

Om möjligt, bör paroxetin undvikas i tidig graviditet då det finns data som talar för att användning kan öka risken för hjärtfel hos barnet. Riskökningen är dockså liten, att det inte finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Barn födda av kvinnor som använt SSRI i sen graviditet har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symptomen kan uppträda mer än ett dygn efter förlossningen och tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov för observation på neonatalavdelning.

Bakgrund

Gemensamt för SSRI

Man börjar få omfattande kunskaper om användning av selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) under graviditet. Generellt tyder inte studierna på någon ökad risk för fosterskador. Dock finns det studier som pekar på en ökad förekomst av vissa missbildningar efter användande av paroxetin och fluoxetin. För båda substanserna har ett samband med hjärtfel rapporterats, främst kammar- och septumdefekter samt pulmonalisstenoser. För paroxetin har även en ökad risk för neuralrörsdefekter, gatroschisis och omfalocele rapporterats i litteraturen.

Flera studier har visat att barn födda av kvinnor som i sen graviditet använt SSRI eller andra antidepressiva medel har en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan (till exempel uppfödningsproblem, irritabilitet och kramper). Dessa tycks i regel relativt snabbt försvinna men kan resultera i att barnet behöver neonatalvård. Idag diskuteras om underliggande psykiatriska sjukdomstillstånd kan bidra till de neonatala symptomen och även till ökad risk för prematurfödsel, vilket har visats hos gravida kvinnor med obehandlad depression.

Användning av SSRI i sen graviditet har i några studier visats ungefär fördubbla förekomsten av persisterande pulmonell hypertension, men risken är fortfarande mycket låg c:a 2-3/1000. Ett kausalt samband är dock inte säkert.

Flera mindre studier har följt upp fullgångna och underburna barn som exponerats för SSRI-preparat, utan att finna tecken på någon störning av utvecklingen under förskoletiden. I en studie fann man ingen skillnad jämfört med barn till obehandlade kvinnor med depression men en något lägre IQ och utvecklingsgrad jämfört med barn till icke deprimerade kvinnor. Antalet stora långtidsstudier är dock fortfarande begränsat.

Det finns även forskning som indikerar ett samband mellan behandling med SSRI under graviditeten och autism hos barnen. Studiernas resultat är dock motstridiga och det är troligt att det är andra faktorer som samvarierar med SSRI-medicineringen som ligger bakom riskökningen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 217 barn vars mödrar uppgivit användning av SSRI-preparat i tidig graviditet. Av dessa hade 623 barn en missbildningsdiagnos (2,2%), vilket i stort sett överensstämmer med den förväntade frekvensen (2,1%).

Vidare var 2273 barn (8,1%) mot 1743 förväntade (6,1%) för tidigt födda, vilket är en aning höjd frekvens. Det fanns 744 barn (mot 410 förväntade) som hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter. Den höga andelen barn med låg Apgarpoäng kan förmodligen, åtminstone till en del, förklaras av en fetal läkemedelspåverkan. Dock fanns det ingen överrisk för dödföddhet eller död under neonatalperioden bland barn till mödrar som använt SSRI (129 barn mot 155 förväntade).

Specifikt om paroxetin

För paroxetin har tillverkaren tyckt sig se ett specifikt samband mellan användning av substansen och uppkomsten av hjärtfel, främst ventrikelseptumdefekter. Detta har sedan bekräftats i olika studier, och stämmer även med iakttagelser i det svenska Medicinska födelseregistret (se nedan). Det iakttagna sambandet skall ännu tolkas försiktigt, men bör mana till viss återhållsamhet. Iakttagelserna talar för en cirka dubbling av risken för ventrikelseptum- eller förmaksseptumdefekter.

Rapporter finns också som antyder ett samband mellan användning av paroxetin och uppkomsten av omfalocele, gastroschisis och neuralrörsdefekter men underlaget för detta påstående är mindre övertygande.

Det finns 1 790 barn vars mödrar uppgivit användning av paroxetin i tidig graviditet. Av dem hade 51 någon missbildningsdiagnos (2,8%) mot 37-38 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var följaktligen signifikant förhöjd.

Framförallt var risken för hjärtfel markant ökad: det fanns 26 barn som hade något hjärtfel mot 12-13 förväntade. Ett barn hade situs inversus med dubbelt utflöde från höger kammare, 13 barn hade ventrikelseptumdefekter (7-8 förväntade), varav ett kombinerat med coarctatio aortae, ett med dextrokardi, ett med hypospadi och tre kombinerat med förmaksseptumdefekter, ytterligare fyra barn hade förmakseptumdefekter, ett pulmonalisstenos, ett en tricuspidalismissbildning, ett hade Fallots tetrad, och tre barn hade ospecificerade hjärtfel.

Vidare hade ett barn gomspalt, ett hydronefros och åtta barn hypospadi (4 -5 förväntade). Ett barn hade diagnosen Marfans syndrom och ett hade Downs syndrom. Ett barn hade unilateral renal agenesi och ett barn en ektopisk njure. Tre barn hade fotfelställningar. Totalt hade sex barn multipla missbildningar (1-2 förväntade).

Av barnen som exponerats för paroxetin var 136 (7,6% mot 6,2% förväntat) för tidigt födda och 45 barn (25-26 förväntade) hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen SSRI är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för paroxetin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Bérard A, Iessa N, Chaabane S, Muanda FT, Boukhris T, Zhao JP. The risk of major cardiac malformations associated with paroxetine use during the first trimester of pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016;81:589-604. PubMed
 2. Nörby U, Forsberg L, Wide K, Sjörs G, Winbladh B, Källén K. Neonatal Morbidity After Maternal Use of Antidepressant Drugs During Pregnancy. Pediatrics. 2016;138:. PubMed
 3. Boukhris T, Sheehy O, Mottron L, Bérard A. Antidepressant Use During Pregnancy and the Risk of Autism Spectrum Disorder in Children. JAMA Pediatr. 2016;170:117-24. PubMed
 4. Reefhuis J, Devine O, Friedman JM, Louik C, Honein MA, National Birth Defects Prevention Study. Specific SSRIs and birth defects: bayesian analysis to interpret new data in the context of previous reports. BMJ. 2015;351:h3190. PubMed
 5. Forsberg L, Navér L, Gustafsson LL, Wide K. Neonatal adaptation in infants prenatally exposed to antidepressants- clinical monitoring using neonatal abstinence score. PLoS One. 2014;9:e111327. PubMed
 6. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
 7. Grigoriadis S, VonderPorten EH, Mamisashvili L, Roerecke M, Rehm J, Dennis CL et al. Antidepressant exposure during pregnancy and congenital malformations: is there an association? A systematic review and meta-analysis of the best evidence. J Clin Psychiatry. 2013;74:e293-308. PubMed
 8. Stephansson O, Kieler H, Haglund B, Artama M, Engeland A, Furu K et al. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality. JAMA. 2013;309:48-54. PubMed
 9. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: an update using Swedish data. Psychol Med. 2010;40(10):1723-33. PubMed
 10. Nulman I, Koren G, Rovet J, Barrera M, Pulver A, Streiner D et al. Neurodevelopment of children following prenatal exposure to venlafaxine, selective serotonin reuptake inhibitors, or untreated maternal depression. Am J Psychiatry. 2012;169:1165-74. PubMed
 11. Batton B, Batton E, Weigler K, Aylward G, Batton D. In Utero Antidepressant Exposure and Neurodevelopment in Preterm Infants. Am J Perinatol. 2012;-:-. PubMed
 12. Kieler H, Artama M, Engeland A, Ericsson Ö, Furu K, Gissler M, et al. Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in thenewborn: population based cohort study from five Nordic countries. BMJ 2012;344:d8012. PubMed
 13. Klinger G, Frankenthal D, Merlob P, Diamond G, Sirota L, Levinson-Castiel R et al. Long-term outcome following selective serotonin reuptake inhibitor induced neonatal abstinence syndrome. J Perinatol. 2011;31:615-20. PubMed
 14. Casper RC, Gilles AA, Fleisher BE, Baran J, Enns G, Lazzeroni LC. Length of prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) antidepressants: effects on neonatal adaptation and psychomotor development. Psychopharmacology (Berl). 2011;217:211-9. PubMed
 15. Warburton W, Hertzman C, Oberlander TF. A register study of the impact of stopping third trimester selective serotonin reuptake inhibitor exposure on neonatal health. Acta Psychiatr Scand. 2010;121:471-9. PubMed
 16. Källén B, Olausson PO. Maternal use of selective serotonin re-uptake inhibitors and persistent pulmonary hypertension of the newborn. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2008;17:801-6. PubMed
 17. Diav-Citrin O, Shechtman S, Weinbaum D, Wajnberg R, Avgil M, Di Gianantonio E et al. Paroxetine and fluoxetine in pregnancy: a prospective, multicentre, controlled, observational study. Br J Clin Pharmacol. 2008;66:695-705. PubMed
 18. Berard A, Ramos E, Rey E, Blais L, St-André M, Oraichi D. First trimester exposure to paroxetine and risk of cardiac malformations in infants: the importance of dosage. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol 2007;80:18-27. PubMed
 19. Oberlander TF, Warburton W, Misri S, Aghajanian J, Hertzman C. Neonatal outcomes after prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants and maternal depression using population-based linked health data. Arch Gen Psychiatry 2006;63:898-906. PubMed
 20. Chambers CD, Hernandez-Diaz S, Van Marter LJ, Werler MM, Louik C, Jones KL, Mitchell AA. Selective serotonin-reuptake inhibitors and risk of persistent pulmonary hypertension of the newborn. N Engl J Med. 2006;354:579-87. PubMed
 21. Wen SW, Yang Q, Garner P, Fraser W, Olatunbosun O, Nimrod C, Walker M. Selective serotonin reuptake inhibitors and adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol. 2006;194:961-6. PubMed
 22. Field T, Diego M, Hernandez-Reif M. Prenatal depression effects on the fetus and newborn: a review. Infant Behav Dev. 2006;29:445-55. PubMed
 23. Källén B, Otterblad Olausson P. Antidepressant drugs during pregnancy and infant congenital heart defect. Reprod Toxicol. 2006;21:221-2. PubMed
 24. Williams M, Wooltorton E. Paroxetine (Paxil) and congenital malformations. Canad Med Assoc J. 2005;173:1320-1. PubMed
 25. Malm H, Klaukka T, Neuvonen PJ. Risks associated with selective serotonin reuptake inhibitors in pregnancy. Obstet Gynecol. 2005;106:1289-96. PubMed
 26. Morrison JL, Riggs KW, Rurak DW. Fluoxetine during pregnancy: impact on fetal development. Reprod Fert Develop 2005;17:641-50.
 27. Moses-Kolko EL, Bogen D, Perel J, Bregar A, Uhl K, Levin B et al. Neonatal signs after late in utero exposure to serotonin reuptake inhibitors: literature review and implications for clinical applications. JAMA. 2005;293:2372-83. PubMed
 28. Sivojelezova A, Shuhaiber S, Sarkissian L, Einarson A, Koren G. Citalopram use in pregnancy: prospective comparative evaluation of pregnancy and fetal outcome. Am J Obstet Gynecol. 2005;193:2004-9. PubMed
 29. Källén B. Neonate characteristics after maternal use of antidepressants in late pregnancy. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:312-6. PubMed
 30. Andersson L, Sundström-Poromaa I, Wulff M, Åström M, Bixo M. Neonatal outcome following maternal antenatal depression and anxiety: A population based study. Amer J Epidemiol 2004;159:872-81. PubMed
 31. Zeskind PS, Stephens LE. Maternal selective serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2004;113:368-375. PubMed
 32. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32. PubMed
 33. Nordeng H, Lindemann R, Perminov KV, Reikvam A. Neonatal withdrawal syndrome after in utero exposure to selective serotonin reuptake inhibitors. Acta Paediatr 2001;90:288-91. PubMed

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.