Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Peginterferon alfa-2a

Klassificering: 2

Preparat: Pegasys®

ATC kod: L03AB11

Substanser: peginterferon alfa-2a

Bedömning

Peginterferon alfa-2a bör om möjligt inte ges under graviditet. Huruvida peginterferon alfa-2a kan utöva en fosterskadande effekt kan inte säkert bedömas men det förefaller inte sannolikt. Om exponering skett i tidig graviditet finns det av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Peginterferon alfa-2a depegyleras till fritt interferon alfa-2a. Indikationerna för preparatet är hepatit B och C. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 fall exponerade för interferon alfa. Barnen saknade missbildningsdiagnoser. Inget barn var exponerat för peginterferon alfa 2a.

Uppdaterat: 2017-10-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter