Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Peginterferon alfa-2b

Klassificering: 2

Preparat: PegIntron, ViraferonPeg

ATC kod: L03AB10

Substanser: peginterferon alfa-2b

Bedömning

Peginterferon alfa-2b bör om möjligt inte ges under graviditet. Huruvida peginterferon alfa-2b kan utöva en fosterskadande effekt kan inte säkert bedömas men det förefaller inte sannolikt. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Peginterferon alfa-2b depegyleras till fritt interferon alfa-2b. Indikationen för preparatet är hepatit C. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 23 fall exponerade för interferon alfa. Barnen saknade missbildningsdiagnoser. Endast tre barn med exponering för peginterferon alfa-2b finns i registret – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter