Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pemetrexed

Klassificering: 3

Preparat: ALIMTA, Armisarte, Pemetrexed Fresenius Kabi

ATC kod: L01BA04

Substanser: pemetrexed, pemetrexeddinatriumheptahydrat, pemetrexedmonohydrat

Bedömning

Pemetrexed bör inte användas under graviditet. Risken för fosterskada är troligen betydande. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om mannen eller kvinnan har behandlats före graviditeten, kan det finnas skäl att överväga vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Pemetrexed är en folsyreantagonist som används som cytotoxiskt medel vid tumörbehandling av pleuramesenteliom och småcellig lungcancer. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns men i likhet med andra folsyreantagonister måste man räkna med en utpräglad teratogen effekt.

Djurförsök tyder på att pemetrexed kan påverka manlig fertilitet negativt och i laboratorieförsökn har substansen orsakat kromosomskador. Det sistnämnda är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Risken är troligen liten men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för pemetrexed.

Uppdaterat: 2018-01-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter