Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pivampicillin

Klassificering: 2

Preparat:

ATC kod: J01CA02

Substanser: pivampicillin

Bedömning

Pivampicillin kan utan risk för fosterskada användas under större delen av graviditeten. Under den sista tiden före väntad förlossning skall dock pivampicillin endast ges i en kort kur.

Bakgrund

Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande [1-3]. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges i samband med virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 8 267 barn vars mödrar uppgivit användning av bredspektrumpenicilliner i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar är normal: 168 av barnen hade någon missbildningsdiagnos (2,0%) mot 171 förväntade (2,1%). Ingen typ av missbildningar var signifikant överrepresenterad, men det kan notera att 29 barn (20-21 förväntade) hade hypospadi, och sex barn (3 förväntade) hade någon reduktionsmissbildning av extremiteterna. Antalet barn med hjärtfel (43) mot var däremot något lägre än förväntat (58 förväntade).  

Andelen barn som var födda för tidigt, eller lågviktiga var också normal.

Specifikt om pivampicillin

Pivampicillin är en prodrug till ampicillin. Vid metabolismen avspjälkas pivalinsyra, som konjugeras och utsöndras med karnitin och som därför kan leda till en karnitinsänkning hos patienten. Den kliniska betydelsen av detta är i regel liten men en effekt på det nyfödda barnet kan tänkas ske, varför pivampicillin endast bör ges i kort kur tiden närmast före väntad förlossning.

Det fanns 108 barn som var exponerade för ampicillinpreparat (19 av dem för pivampicillin). Två barn hade missbildningsdiagnoser (mot 2-3 förväntade), ett av dem hade en ventrikelseptumdefekt (barnet var exponerat för pivampicillin), det andra barnet hade en pes calcaneovalgus.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen bredspektrumpenicilliner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för pivampicillin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-04-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. A population-based case-control teratologic study of ampicillin treatment during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2001;185:140-7. PubMed
  2. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  3. United Kingdom Teratology Information Services (UKTIS). Penicillin antibiotics in pregnancy. 2017. Tillgänglig från: www.toxbase.com. Hämtad 2018-04-27. UKTIS

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter